ALGEMENE VOORWAARDEN SANDRA TEUSINK FOTOGRAFIE

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Sandra Teusink Fotografie, een eenmanszaak gevestigd in Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60066946.

 

Artikel 1 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sandra Teusink en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Artikel 2 Aanbod

 1. Sandra Teusink doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk/ via e-mail of telefonisch 

 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum.

 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Hiervan zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 5. Offertes zijn geheel vrijblijvend tot akkoord gaan.

 

Artikel 3 Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient de opdracht expliciet en schriftelijk/ via e-mail te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Sandra Teusink  werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 2. Sandra Teusink houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 1. De opdracht zal naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Afhankelijk van de opdracht, kan de stijl variëren.

 2. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 3. Voor portretfotografie en overige fotografie op locatie is de opdrachtgever uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot.

 4. Sandra Teusink levert de beelden in de door haar gebruikelijke stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast. 

 5. Sandra Teusink zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur in het hoogwaardig segment. Sandra Teusink is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, diefstal of mislukte opname.

 6. Tenzij er sprake is van overmacht waardoor Sandra Teusink Fotografie niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl proberen te zorgen.

 

Artikel 5 Oplevering

 1. Levertijden zijn slechts een schatting. Indien een datum voor oplevering (van bijvoorbeeld een digitaal bestand) is aangegeven, geldt deze datum slechts als uitgangspunt.

 2. Levering van de digitale bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen per e-mail (via We Transfer).

 3. Sandra Teusink fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het verlies van de beelden na oplevering. De beelden worden tot een jaar bewaard. 

 4. Er worden geen bronbestanden aangeleverd (RAW-files).

 

Artikel 7 Betaling

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de gehanteerde vergoeding van toepassing zoals vermeld op de website, in de offerte en/of in de e-mail.

 2. Indien aannemelijk is dat er hogere kosten zijn gemaakt en/of er meerwerk is verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal dit doorberekend worden aan de opdrachtgever.

 3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen zoals deze op de website, in de offerte en/of in e-mail staan vermeld.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. Sandra Teusink Fotografie zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.

 2. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor rekening van de opdrachtgever.

   

Artikel 9 Annulering van de opdracht

 1. Annulering van de opdracht kan alleen schriftelijk of per e-mail.

 2. Bij annulering binnen 24 uur voor de shoot wordt er 20 procent gefactureerd tenzij de opdracht per direct verplaatst wordt of hier andere afspraken over zijn. 27.1 Bij extreme hitte of regenval kan de shoot niet door gaan en wordt er ook een nieuwe data geprikt.

   

Artikel 10 Klachten

 1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk/per e-mail te worden medegedeeld. Er is recht binnen redelijke termijn alsnog goed aangepast werk te leveren.

   

  Artikel 11 Auteursrecht/ Portretrecht

 1. Het Auteursrecht op een foto berust uitsluitend bij Sandra Teusink Fotografie tenzij anders afgesproken.

 2. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om de bestanden te verkopen aan derden of te publiceren in gedrukte media tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.

 3. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Sandra Teusink fotografie.

 4. De opdrachtgever geeft Sandra teusink toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotiedoeleinden, zoals website, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per e-mail vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De foto’s worden dan niet gebruiken.

 5. De foto’s worden nooit verkocht of geleverd aan derden tenzij hier toestemming voor is geven of deze persoon in het desbetreffende bedrijf werkt.

Artikel 12 Licentie

 

 1. Toestemming voor gebruik van foto’s door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Sandra Teusink is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 2. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 12.2 genoemde exploitatierecht.

 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandra Teusink

 4. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

 

Artikel 13 Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van Sandra Teusink fotografie.

 2. Bij inbreuk komt een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal door Sandra Teusink gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 14 Faillissement/ surseance

 1. Zowel Sandra Teusink als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van de betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Sandra Teusink Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

Artikel 15 Abonnement

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst of opdrachtbevestiging van Sandra Teusink heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Sandra Teusink te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

 2. Sandra Teusink heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

 3. Zowel Opdrachtgever als Sandra Teusink kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Sandra Teusink ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 5. Tenzij anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

 6. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Sandra Teusink aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Sandra Teusink  heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 7. De pakketten worden in beginsel aangeboden in abonnementsvorm, tenzij expliciet anders overeengekomen.

 8. De opzegtermijn voor maandabonnementen bedraagt één maand. De opzegging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per e-mail voor het einde van de betreffende maand. Hiervoor stuur Sandra Teusink ruim op tijd een herinneringsmail.

 9. Binnen een abonnement kan een abonnement worden gewijzigd naar een ander, opvolgend pakket (upgrade). Indien Opdrachtgever een abonnement na aanvang van een nieuwe maand opzegt, wordt het abonnement gewijzigd met ingang van de volgende maand. Het downgraden van een abonnement is slechts mogelijk met een termijn van twee maanden.

 10. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van content.

 11. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en onkosten, tenzij anders overeengekomen.

 12. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

 1. Opdrachtgever dient de abonnementskosten maandelijks te betalen binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sandra Teusink fotografie.

 2. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.